Regulamin Serwisu internetowego DlaWas.Info prowadzonego pod adresem w Internecie: 

wersja nr 1, aktualna od dnia:01.07.2021


DlaWas.Info sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 23/18

63-400 Ostrów Wielkopolski


Sąd Rejonowy Poznań  - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS,  

numer KRS 0000549832,

NIP 9721250625, 

kapitał zakładowy 87.250,00 zł.


Postanowienia ogólne Regulaminu.


1. Treść niniejszego Regulaminu [Regulamin], określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług nieodpłatnych i odpłatnych oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników.

2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium RP, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Regulamin został sporządzony na podstawie:

a) Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) [przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, obejmując implementację Dyrektywy 2011/83/UE uchwalonej przez Unię Europejską 25 października 2011r. i zmiany w prawie od 25.12.2014r.

b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93

z późn.zm.).

d) Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).

e) Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004,

nr 171, poz. 1800 z późn.zm.).

f) Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w ten sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie. Egzemplarz do pobrania znajduje się na stronie internetowej w dolnej stopce. 

7. Regulamin podzielony jest na części normujące zasady funkcjonowania - elementy Serwisu.

8. Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny oznacza akceptację Regulaminu

w aktualnym brzmieniu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji na stronie internetowej podczas rejestracji nowego konta Użytkownika.

9. Językiem Regulaminu i umów związanych korzystaniem z Serwisu jest język polski.

10. Kontakt z obsługą techniczną, informatyczną i administracyjną Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną, nie wymaga rejestracji, wymaga natomiast podania przez Użytkownika adresu e-mail dla komunikacji zwrotnej: biuro@dlawas.info 

11. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów

i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.

12. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte w Serwisie